СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЙДІЙ»
м. Миколаїв 2019 рік
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗІЦІЇ «МРІЙДІЙ»
Протокол No 1
від «17» січня 2019 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МРІЙДІЙ» (далі за текстом – Організація) є незалежним, неприбутковим громадським об'єднанням, створеним на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, спільності інтересів і рівності прав її членів.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Організація у своїй діяльності співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з іншими зацікавленими юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, громадськими об'єднаннями, профспілковими організаціями юридичних осіб.
1.4. Свою роботу Організація будує на основі творчої ініціативи та самодіяльності своїх членів.
1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Організації. Організація може мати власну символіку, яка підлягає реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.6. Організація має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права.
1.7. Організація має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.
1.8. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
1.9. Повне найменування Організації:
- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МРІЙДІЙ»;
- російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЧТАЙДЕЙСТВУЙ»; - англійською мовою: PUBLIC ASSOCIATION «DREAMACTION».
1.10. Скорочене найменування Організації:
- українською мовою: ГО «МРІЙДІЙ»;
- російською мовою: ОО «МЕЧТАЙДЕЙСТВУЙ»; - англійською мовою: PA «DREAMACTION».
1.11. Організація має виключне право на використання свого повного та скороченого найменування. Використання найменування Організації фізичними та юридичними особами, які не є її членами, для цілей, не пов’язаних з діяльністю Організації, забороняється.
1.12. Засновниками Організації є:
Бревда Максим Вячеславович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3157026293, паспорт серії ЕР No 124580, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 24.12.2003, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 7, кв. 42;
Клімов Євген Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3408612176, паспорт серія ЕР No 357575, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 04.08.2009р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 34-а, кв. 94;
Корольков Костянтин Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2867708331, паспорт серія ЕР No 304587, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.04.2008р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 94, кв.20;
Ліпатніков Олександр Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3008917432, паспорт серії ЕО No 681689, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 18.02.1999р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Липова, 83;
Малачієв Шаміль Аліханович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3344917112 паспорт серія ЕР No 362986, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 06.08.2009р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Березневого
Повстання, буд.1-а;
Малицький Владислав Іванович, паспорт серія ЕО No 358067, виданий Ленінським РВ
ММУ УМВС України в Миколаївській області 10.06.1997р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. 10 Лінія, буд.3;
Пуховой Сергій Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2954408193, паспорт серія ЕО No328559, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 20.05.1997р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд, 267, кв. 200;
Симченко В’ячеслав Валентинович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2587900910, паспорт серія КМ No 177747, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області 15.09.2003р., зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська, буд. 49, кв. 45;
Суслов Дмитро Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3115510336, паспорт серія ЕО No 939721, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 31.08.2010, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, буд.14- а, кв. 130;
Ющишен Кирило Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3333809994, паспорт серія ЕВ No 217027, виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 21.10.2008, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд.95, кв.108.
1.13. Місцезнаходженням Організації є м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 7, кв. 42.
2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою створення і діяльності Організації є добровільне об'єднання фізичних осіб, що ведуть підприємницьку діяльність та/або є громадськими активістами для реалізації програм та проектів, які зроблять місто Миколаїв кращим містом в Україні.
2.2. Основними напрямами діяльності (завданнями) Організації є:
2.2.1. створення платформи для розвитку бізнесу;
2.2.2. розробка проектів для розвитку міста Миколаєва;
2.2.3. розвиток та підтримка фізичної культури та спорту;
2.2.4. сприяння у реалізації благодійних програм;
2.2.5. сприяння реалізації захисту законних інтересів підприємців в Миколаївській
області;
2.2.6. захист законних інтересів і прав членів Організації;
2.2.7. проведення семінарів, конференцій, нарад, тренінгів, курсів для підвищення
кваліфікації членів Організації;
2.2.8. формування інформаційної політики, спрямованої на формування позитивного образу
Організації через висвітлення діяльності Організації та її членів, в тому числі шляхом створення засобів масової інформації;
2.2.9. організація видання й поширення інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції шляхом створення підприємств, установ, організацій;
2.2.10. співробітництво з місцевими громадами для реалізації проектів і програм Організації;
2.2.11. інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації у галузі зв’язків із громадськістю;
2.2.12. сприяння розвитку зв’язків Організації з міжнародними та національними професійними Організаціями підприємців;
2.2.13. створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Організації;
2.2.14. сприяння усуненню перешкод для розвитку підприємницької діяльності; 2.2.15. координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації.
2.3. Для здійснення своєї статутної мети та завдань Організація у встановленому законом порядку має право:
2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.3.2. представляти і захищати свої права і законні інтереси, законні інтереси своїх
членів у державних установах та організаціях, а також перед юридичними і фізичними особами та громадськими об’єднаннями;
2.3.3. брати участь у громадській діяльності: організовувати та проводити масові заходи та мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.3.4. створювати відокремлені підрозділи;
2.3.5. засновувати засоби масової інформації;
2.3.6. одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації та поширювати її, в тому числі через ЗМІ;
2.3.7. звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.3.8. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.9. брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя; брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.10. здійснювати громадський моніторинг за використанням публічних коштів, зокрема, коштів місцевих бюджетів;
2.3.11. мати у власності грошові кошти та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності;
2.3.12. на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
2.3.13. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими Організаціями та міжнародними урядовими Організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
2.3.14. мати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
2.4. Діяльність Організації, що потребує ліцензування та отримання дозволів, здійснюється відповідно до чинного законодавства, після отримання відповідних ліцензій та дозволів з
дотриманням відповідних державних стандартів.
2.5. Організація зобов’язана:
2.5.1. зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про
діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань;
2.5.2. готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат; 2.5.3. здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю
всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями діяльності Організації;
2.5.4. забезпечити ведення обліку та зберігання не менше трьох років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 2.5.1 і 2.5.2, і надавати її компетентним державним органам на відповідний
запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
2.5.5. виконувати інші обов’язки, передбачені нормами чинного законодавства України.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Діяльність Організації здійснюється на основі добровільного членства.
3.2. Членство в Організації реалізовується її членами (учасниками) в двох формах: Просте членство та Почесне членство.
3.3. Простими членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності Організації, визнають її Статут і
зобов’язуються дотримуватися його положень.
3.4. Членство в інших громадських об'єднаннях не є перешкодою для членства в
Організації, якщо їх діяльність не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству.
3.5. Прийом в члени Організації здійснюється Радою Організації на підставі особистої письмової заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 членів Ради
Організації.
3.5.1. Будь-який член Ради Організації має право ветувати рішення про прийняття члена
Організації шляхом подання письмового обґрунтованого заперечення. Після подання такого заперечення проводиться повторне голосування з приводу прийняття члена Організації у порядку, передбаченому п.3.5. Повторне ветування рішення про прийняття члена Організації не допускається.
3.6. Участь в Організації може фіксуватися шляхом видачі посвідчення (квитка) члена Організації. Видача посвідчення не є обов’язковою. Обрана особа зі складу Ради веде облік членів Організації.
3.7. Членство в Організації може бути припинено внаслідок:
- добровільного вибуття шляхом подачі до Ради особистої письмової заяви;
- виключення з Організації за порушення Статуту, за діяльність, що завдала майнової чи
немайнової шкоди Організації чи суперечить рішенням керівних органів Організації, невиконання покладених обов'язків і здійснення інших дій, які негативно позначаються на діяльності та іміджі Організації;
- в інших випадках передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.
3.8. Рішення про виключення з членів Організації приймається 2/3 членів Ради Організації. 3.9. Члени Організації мають право:
- брати участь в роботі Організації;
- брати участь в Загальних зборах Організації;
- приймати безпосередню участь у всіх заходах, які проводить Організація;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань, пов'язаних з її діяльністю;
- ставити на обговорення на Загальних зборах Організації будь-які питання діяльності
Організації, а також заслуховувати та затверджувати на Загальних зборах звіти керівних та контролюючих органів Організації;
- отримувати інформацію щодо діяльності Організації;
- обґрунтовано критикувати дії посадових осіб і членів Організації з посиланням на конкретні документи при обговоренні на Загальних зборах зацікавлених осіб;
- вільно виходити з членів Організації у встановленому Статутом порядку;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та рішеннями керівних органів Організації.
3.10. Члени Організації зобов'язані:
- виконувати норми даного статуту та інших положень Організації;
-не допускати дій, що можуть нанести будь-яку шкоду Організації, або якимось чином
дискредитувати її;
- сприяти досягненню статутної мети та виконанню статутних завдань Організації; -виконувати статутні завдання, брати участь у реалізації проектів, якісно та своєчасно
виконувати взяті на себе обов'язки, брати участь в організаційному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності Організації;
- пропагувати основні напрямки та завдання діяльності Організації;
- сплачувати вступні, членські та цільові внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких встановлюється рішенням Ради Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації, прийняті в межах їх компетенції;
- під час участі у заходах, які проводить Організація, дотримуватися встановлених правил їх проведення.
3.11. Почесними членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності Організації, визнають її Статут, зобов’язуються дотримуватися його положень та сплачують щомісячний членський внесок Почесного члена Організації в розмірі, визначеному протокольним Рішенням Ради Організації
про ставки членських внесків.
3.12. Прийом в Почесні члени Організації здійснюється Радою на підставі особистої
письмової заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 3/4 членів Ради. 3.12.1. Будь-який член Ради Організації має право ветувати рішення про прийняття Почесного члена Організації шляхом подання письмового обґрунтованого заперечення. Після подання такого заперечення проводиться повторне голосування з приводу прийняття Почесного члена Організації у порядку, передбаченому п.3.12. Повторне ветування рішення про прийняття
Почесного члена Організації не допускається.
3.13. Участь в Організації Почесного члена фіксується шляхом видачі особистого
(іменного) посвідчення (квитка) Почесного члена Організації. Видача посвідчення Почесного члена Організації є обов’язковою. Обрана особа з числа членів Ради Організації веде облік Почесних членів Організації.
3.14. Почесне Членство в Організації може бути припинено внаслідок:
- добровільного вибуття шляхом подачі до Ради Організації особистої письмової заяви;
- виключення зі Організації за порушення Статуту, за діяльність, що завдала майнової чи
немайнової шкоди Організації чи суперечить рішенням керівних органів Організації, невиконання покладених обов'язків і здійснення інших дій, які негативно позначаються на діяльності та іміджі Організації;
- порушення Почесним членом порядку внесення членських внесків в розмірі, визначеному Протоколом Ради Організації про ставки членських внесків;
- в інших випадках передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.
3.15. Рішення про виключення з Почесних членів Організації приймається 3/4 членів Ради
Організації.
3.16. Почесні члени Організації мають право:
- брати участь в роботі Організації;
- брати участь в Загальних зборах Організації;
- приймати безпосередню участь у всіх заходах, які проводить Організація;
- здійснювати контроль за цільовим використанням коштів Організації, в межах здійснених
персональних членських внесків;
- запитувати та отримувати інформацію від керівних органів Організації щодо діяльності
Організації та використання коштів Організації, в межах здійснених персональних членських внесків;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань, пов'язаних з її діяльністю;
- ставити на обговорення на Загальних зборах Організації будь-які питання діяльності Організації, а також заслуховувати та затверджувати на Загальних зборах звіти керівних та контролюючих органів Організації;
- обґрунтовано критикувати дії посадових осіб і членів Організації з посиланням на конкретні документи при обговоренні на Загальних зборах зацікавлених осіб;
- брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Ради Організації та будь-якого органу Організації за попереднім погодженням з останнім;
- вільно виходити з членів Організації у встановленому Статутом порядку;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та рішеннями керівних органів Організації.
3.17. Почесні члени Організації зобов'язані:
- виконувати норми даного статуту та інших положень Організації;
-не допускати дій, що можуть нанести будь-яку шкоду Організації, або якимось чином
дискредитувати її;
- сприяти досягненню статутної мети та виконанню статутних завдань Організації; -виконувати статутні завдання, брати участь у реалізації проектів, якісно та своєчасно
виконувати взяті на себе обов'язки, брати участь в організаційному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності Організації;
- пропагувати основні напрямки та завдання діяльності Організації;
- сплачувати вступні, членські та цільові внески Почесних членів Організації, періодичність, розмір та порядок сплати яких встановлюється рішенням Ради Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації, прийняті в межах їх компетенції;
- під час участі у заходах, які проводить Організація, дотримуватися встановлених правил їх
проведення.
3.18. Члени Організації не мають права на частку майна Організації; члени Організації не
відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Органами управління Організації є Загальні збори Організації, Рада Організації та Голова Організації.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
4.2. Вищим органом Організації є Загальні збори Організації (далі – Загальні збори, Збори), які складаються із усіх членів Організації та скликаються не рідше одного разу на рік.
4.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
-затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до Статуту Організації з
наступною державною реєстрацію у встановленому законом порядку та вирішення питання про зміну Статуту Організації;
- обрання Голови Організації та дострокове припинення його повноважень, обрання складу Ради Організації;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- затвердження звітів Голови Організації;
- вирішення питання про добровільне припинення діяльності (саморозпуск) Організації або її
реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання;
- вирішення питань про створення підприємств, товариств та організацій;
- вирішення питання про заснування засобів масової інформації;
- вирішення питання про заснування або вступ до громадських спілок;
-вирішення питання про розпорядження майном Організації, делегування окремих
повноважень іншим органам або особам;
4.4. Головуючим на Загальних зборах є Голова Організації. Секретар Загальних зборів
обирається з кола присутніх членів Організації за поданням Голови Організації шляхом таємного чи відкритого голосування простою більшістю голосів членів Організації, що присутні на зборах.
4.5. Загальні збори скликаються Радою Організації не рідше одного разу на рік, не пізніше 31 січня місяця року, наступного за звітним. Позачергові Загальні збори скликаються у будь- який час за рішенням Ради Організації, Голови Організації або за ініціативою не менш ніж 2/3 членів Організації.
4.6. Про скликання та порядок денний Загальних зборів, члени Організації повідомляються Радою Організації не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення. Про проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються одним зі способів: простою поштовою карткою, особисто письмовим або усним повідомленням, за допомогою телефонних та/або електронних засобів зв’язку, які повинні містити відомості про зазначення часу та місця проведення зборів і порядку денного. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менш 2/3 від загальної кількості членів Організації.
4.7. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого або таємного голосування 3/4 голосів членів Організації, що присутні на них, за виключенням випадків, передбачених Статутом Організації та законом.
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ
4.8. Виконавчим органом Організації є Рада Організації. Кількісний та персональний склад Ради Організації затверджується Загальними зборами. Склад Ради Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 10 (десять) років.
4.9. До компетенції Ради Організації відноситься:
- скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
- реалізація стратегічних напрямів діяльності Організації;
-складання планів роботи на рік за основними напрямками діяльності Організації та
винесення їх на розгляд та затвердження Загальних зборів;
- затвердження рішення про прийняття в члени Організації, вибуття (виключення) з членів
Організації;
- вирішення питання про прийняття Почесних членів Організації;
- вирішення питання про виключення з Почесних членів Організації її членів;
- встановлення розміру та порядку сплати вступних, членських та цільових внесків;
- облік членів Організації;
- затвердження зразків бланків, печаток, штампів та символіки Організації;
- складання графіка засідань Ради;
- призначення та звільнення заступника Голови Організації за поданням Голови;
- прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Організації;
- вирішення інших питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів або
інших виборних органів.
4.10. Вихід зі складу Ради Організації можливий шляхом добровільного вибуття шляхом
подачі до Ради Організації особистої письмової заяви члена Ради Організації про що приймається відповідне Рішення Ради Організації із подальшою реєстрацією виключення такого члена Ради в установленому Законом порядку.
4.11. Виключення члена Ради Організації може бути внаслідок:
- порушення Статуту Організації, за діяльність, що завдала майнової чи немайнової шкоди Організації чи суперечить рішенням керівних органів Організації, невиконання покладених обов'язків і здійснення інших дій, які негативно позначаються на діяльності та іміджі Організації;
- в інших випадках передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.
4.12. Включення до складу Ради Організації нового члена вирішується шляхом голосування із додержанням положень, визначених п.п. 4.13, 4.14 цього Статуту із проведенням подальших реєстраційних дій.
4.13. Основною формою роботи Ради Організації є її засідання, які скликаються Головою Ради Організації (Головою Організації) по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради вважаються правомочними у разі присутності на них 3/4 її членів. Засідання Ради Організації проводяться під керівництвом Голови Ради Організації або його заступника. Рішення Ради Організації оформлюється протоколом, який підписується Головою Ради Організації та Секретарем засідання.
4.14. Рішення Ради приймається 3/4 голосів від загальної кількості присутніх, за умови наявності кворуму голосів, визначеного в п. 4.13 цього Статуту. При рівності голосів вирішальним є голос Голови Ради Організації.
У випадку, якщо член Ради Організації не має можливості особисто приймати участь у голосуванні на засіданні Ради Організації допускається голосування шляхом використання засобів зв’язку з подальшим обов’язковим затвердженням такого рішення на наступному засіданні.
4.15. Рада Організації підзвітна Загальним зборам Організації та щорічно звітує про результати своєї роботи перед Загальними зборами Організації. Звіти щодо діяльності Ради Організації заслуховуються та затверджуються Загальними зборами Організації щорічно, не пізніше січня місяця року, наступного за звітним.
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
4.16. Керівництво поточною діяльністю Організації здійснює Голова Організації (за текстом – Голова). Голова є вищою виборною особою, яка обирається на демократичних засадах на засіданні Ради Організації, строком на 10 (десять) років. Може бути достроково переобраний. Першочергово Голову Організації обирають на Установчих зборах засновників.
Голова Організації має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Ради Організації або Загальних зборах. Рада Організації або Загальні збори приймають відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови не має наслідком припинення його членства в Організації.
4.17. Компетенція Голови Організації:
- забезпечення реалізації рішень Загальних зборів та Ради Організації; - загальна координація діяльності Організації згідно з її завданнями;
- здійснення загального поточного керівництва діяльності Організації, за винятком питань,
віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Організації;
- внесення пропозиції на розгляд Загальних зборів та Ради Організації;
-укладання угод, договорів, видача доручень на розпорядження коштами та майном
Організації, підписання фінансових та інших документів Організації;
- відкриття та закриття рахунків в банках та інших фінансово-кредитних установах;
- розподіл обов'язків між співробітниками Організації;
- видача наказів та розпоряджень по Організації;
-затвердження штатного розпису; прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних
працівників апарату Організації, залучення експертів та інших фахівців;
- вирішення інших питань, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, Ради та
інших виборних органів.
4.18. Рішення Голови Організації оформлюються його розпорядженнями або наказами. 4.19. Голова Організації має право призначати заступника і видавати іншим особам
довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації. Заступник голови Організації:
- призначається за письмовим розпорядженням Голови Організації, яке погоджується Радою;
- керує поточною діяльністю Організації у межах посадової інструкції, затвердженої Головою Організації за погодженням з Радою Організації;
-у випадку тривалої відсутності або неможливості виконання Головою Організації своїх обов’язків, виконує його повноваження згідно з п. 4.17 цього Статуту;
-за дорученням Голови веде переговори з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами з метою виконання статутних завдань.
4.20. Звіти Голови Організації заслуховуються та затверджуються Загальними зборами щорічно, не пізніше січня місяця року, наступного за звітним. На вимогу 2/3 членів Організації її Голова надає звіт на розгляд Загальних зборів щодо своєї діяльності позачергово.
НАГЛЯДОВА РАДА
4.21. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації Загальними зборами обирається Наглядова рада строком на 1 рік, яка у своїй діяльності підзвітна тільки Загальним зборам.
4.21.1. Наглядова рада обирає зі свого складу Голову Наглядової ради.
4.21.2. Кількість членів Наглядової ради визначається та змінюється рішенням Загальних зборів.
4.21.3. Наглядова рада обирається з числа членів Організації.
4.22. Членами Наглядової ради не можуть бути члени Ради Організації та штатні працівники Організації.
4.23. Наглядова рада при проведенні перевірки вправі запросити будь-яку інформацію та документи, що стосуються діяльності Організації. Для проведення ревізій Наглядова рада може залучати необхідних фахівців на договірних умовах.
4.24. Звіти Наглядової ради (або уповноваженого нею ревізора) заслуховуються та затверджуються Загальними зборами щорічно, не пізніше січня місяця року, наступного за звітним. На вимогу 2/3 членів Організації Наглядова рада надає звіт на розгляд Загальних зборів щодо своєї діяльності позачергово.
4.25. Голова Наглядової ради має право брати участь у роботі Ради Організації з правом дорадчого голосу.
5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
5.1. Члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації. Скарги членів Організації розглядаються в порядку та в терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
5.2. Скарга члена Організації на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації подається у письмовій формі на Загальних зборах або до Наглядової ради Організації, яка зобов’язана винести це питання на розгляд Загальних зборів. У разі незадоволення члена Організації рішенням, прийнятим Наглядовою радою за його скаргою, вона підлягає обов’язковому розгляду Загальними зборами.
5.3. Рішення за скаргою члена Організації на рішення, дії або бездіяльність її керівних
органів, прийняте Наглядовою радою або 3/4 членів Ради Організації, є обов’язковим для виконання у межах Організації.
5.4. У разі, якщо скаргу члена Організації на рішення, дії або бездіяльність її керівних органів буде відхилено або залишено без розгляду, члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації до суду у встановленому чинним законодавством порядку.
6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Організація, як юридична особа, може мати у своїй власності майно та кошти, необхідні для здійснення її статутної діяльності.
6.2. Організація набуває право власності на майно та кошти, передані їй членами Організації в установленому порядку, набуті від вступних та членських внесків, отримані в якості грантів, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності Організації, на майно та кошти, придбані на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. Джерелами коштів і майна Організації є:
- вступні та членські внески членів Організації;
- кошти та майно, передані членами в установленому порядку;
- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
- кошти державного та місцевих бюджетів, що виділяються в розпорядження Організації для
виконання статутних завдань;
- надходження від установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, заснованих
Організацією;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги від громадян, підприємств, установ та організацій у встановленому законом порядку; - пасивні доходи;
- надходження від заходів, що проводяться відповідно до статутних завдань Організації;
- міжнародні гранти;
- інші внески та доходи, що не заборонені чинним законодавством.
6.4. У власності Організації можуть бути будівлі, приміщення, споруди, об’єкти житлового
фонду, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обороту і не обмежене у використанні.
6.5. Організація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном. Організація є єдиним розпорядником всіх своїх коштів та майна.
Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління – Загальні збори в порядку, передбаченому законом та цим статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації.
6.6. Майно та кошти Організації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються тільки для виконання статутних завдань.
6.7. Організація, як юридична особа, несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність.
6.8. Організація самостійно формує і виконує власний бюджет.
6.9. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в місцевих органах доходів і зборів та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6.10. Витрати коштів Організації здійснюються на:
- виконання статутних завдань Організації;
- на утримання штатного апарату Організації та відрахування на соціальні заходи.
6.11. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування Єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з
ними осіб.
7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
7.1. За рішенням Ради Організації Організація може створювати відокремлені підрозділи. Рішення про створення відокремлених підрозділів Організації та затвердження положень про них приймається простою більшістю голосів членів Ради.
7.2. Створені Організацією відокремлені підрозділи підлягають обов’язковій державній реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
7.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами та керуються у своїй діяльності Положенням про відповідний відокремлений підрозділ і рішеннями Загальних зборів та Ради Організації.
7.4. Рішення про припинення діяльності та закриття відокремлених підрозділів Організації приймається простою більшістю голосів членів Ради Організації.
7.5. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Організації.
8.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Загальних Зборів.
8.3. Зміни до статутних документів Організації, підлягають обов'язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.
9.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів.
9.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або на підставі рішення суду у випадках, що передбачені діючим законодавством України. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Організації Загальними зборами, призначається ліквідаційна комісія та встановлюється порядок і строки припинення Організації відповідно до чинного законодавства України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації.
9.4. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними зборами, всі питання про використання майна та коштів Організації вирішуються обраною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та Статуту Організації.
9.5. Якщо рішення про ліквідацію Організації прийнято в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.
9.6. Реорганізація Організації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу здійснюється на підставі рішення Загальних зборів та рішення іншої організації такого самого статусу про згоду на таке приєднання. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією вирішуються Загальними зборами Організації.
9.7. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, реорганізації) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або їх зарахування до доходу бюджету.
9.8. Кошти та майно Організації в разі її реорганізації передаються правонаступнику Організації.
9.9. У разі прийняття рішення про заборону Організації, її майно, кошти та інші активи за
рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
9.10. Ліквідація Організації вважається здійсненою, а Організація такою що припинила
існування, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНЇ ОСОБИ
Бревда Максим Вячеславович