ДОГОВІР ОФЕРТИ
членство у Громадській Організації «МРІЙДІЙ»

Редакція № 001.01.02.20

Терміни та поняття«Договір Оферти» - документ, що являє собою публічний договір приєднання у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України. Далі по тексту «Договір».«Редакція № ххх.хх.хх.хх» - означає останню, поточну та діючу редакцію «Договору оферти» де: перші три символи- порядковий номер редакції, четвертий та п’ятий символи- номер календарного дня, шостий та сьомий символи- номер календарного місяця, восьмий та дев’ятий символи- останні дві цифри номер календарного року. Далі по тексту «Редакція».«Акцепт» - відповідь, повне розуміння і беззастережне прийняття усіх умов без будь-яких виключень та/або обмежень зацікавленою особою укласти цей «Договір». Прирівнюється до двостороннього укладення, письмового підписання сторонами «Договору» та його додатків, що є невід’ємною частиною «Договору», на умовах, що викладені далі по тексту.«Організація» - Громадська Організація «МРІЙДІЙ». Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання, чинного законодавства України та Статуту організації.«Рада організація» - виконавчий орган «Організація».«Зацікавлена особа» - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності «Організації», визнають її Статут і зобов’язуються дотримуватися його положень. Які, відповідно до умов статуту, за поданням особистої заяви на сайті «Організації https://www.mriydiy.com.ua та підписання «Договору оферти» прийняті у члени (учасники) «Організації».«Учасник» - діючий член(и) організації, які можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності, визнають її Статут і зобов’язуються дотримуватися його положень.«Мета» - діяльність «Організації», відповідно до Статуту, є добровільне об’єднання фізичних осіб, що ведуть підприємницьку діяльність та/або є громадськими активістами для реалізації програм та проектів, які зроблять місто Миколаїв кращим містом в Україні. «Членські внески» - вступні та членські внески «Учасника» «Організації.«Ком’юніті» - група людей, які є «Учасниками» «Організації», що мають спільні інтереси, погляди на світ, хобі, цілі, географічне положення, та інші всілякі фактори. Спілкуються один з одним за допомогою інтернет, форумів, чатів, веб-конференцій, соціальних мереж, колективних блогів, а також при особистих зустрічах. Процес здійснення спілкування відбувається у межах «Організації».«Мобільний додаток МРІЙДІЙ» - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах, та інших мобільних пристроях. За допомогою якого може здійснюватися/здійснюється діяльність «Учасника», що відповідає умовам «Договору оферти, «Меті» та статуту «Організації».
1. Предмет Договору1.1. Цей Договір укладений між Громадським Об’єднанням «МРІЙДІЙ» та «Зацікавленою особою» за для здійснення «Мети», відповідно до статуту «Організації».1.2. «Зацікавлена особа» висловлює та підтверджує «Акцепт» цього «Договору Оферти».1.3. Цей «Договір» вважається укладеним та підписаним обома сторонами з дати прийняття рішення «Ради організації», на підставі особистої письмової заяви «Зацікавленої особи», відповідно до Статуту «Організації».2. Права та обов’язки «Учасника»2.1. «Учасник» має право:- брати участь в роботі «Організації»;- брати участь в Загальних зборах «Організації»;- приймати безпосередньо участь у всіх заходах, які проводить «Організація»;- вносити пропозиції до керівних органів «Організації» з питань, пов’язаних з її діяльністю; - ставити на обговорення на Загальних зборах «Організації» будь-які питання діяльності «Організації», а також заслуховувати та затверджувати на Загальних зборах звіти керівних та контролюючих органів Організації;- отримувати інформацію щодо діяльності Організації;- обґрунтовано критикувати дії посадових осіб і членів Організації з посиланням на конкретні документи при обговоренні на Загальних зборах зацікавлених осіб;- вільно виходити з членів Організації у встановленому Статутом порядку;- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та рішеннями керівних органів Організації.
2.2. «Учасник» зобов'язаний:- виконувати норми даного статуту та інших положень Організації;- не допускати дій, що можуть нанести будь-яку шкоду Організації, або якимось чином дискредитувати її;- сприяти досягненню статутної мети та виконанню статутних завдань Організації;- виконувати статутні завдання, брати участь у реалізації проектів, якісно та своєчасно виконувати взяті на себе обов'язки, брати участь в організаційному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності Організації;- пропагувати основні напрямки та завдання діяльності Організації;- сплачувати вступні, членські та цільові внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких встановлюється рішенням Ради Організації та зазначено у додатку № 1 до цього «Договору»;- виконувати рішення керівних органів Організації, прийняті в межах їх компетенції;- під час участі у заходах, які проводить Організація, дотримуватися встановлених правил їх проведення.
3. Особливі умови3.1. «Учасник» забов’язується дотримуватись «Етичного Кодексу» «Організації» відповідно до додатку № 2 до цього «Договору»;3.2. «Учасник» забов’язується дотримуватись взаємодії з «Організацією» за схемою відповідно до додатку № 3 до цього «Договору»;3.4. «Учасник» має право на додаткові привілеї відповідно до додатку № 4 до цього «Договору»;3.5. «Учасник» має право вступати та користуватися «Ком’юніті» «Організації». За погодженням з керівництвом «Організації» створювати нові «Ком’юніті».3.6. «Учасник» забов’язаний самостійно слідкувати за поточною редакцією «Договору». Уразі не згоди з умовами нової редакції повідомити про це «Організацію» та припинити свою участь у «Організації» та розірвати «Договір оферти». Остання редакція договору вступає с моменту публікація на сайті «Організації https://www.mriydiy.com.ua ;3.7. Членство в Організації може бути припинено внаслідок:- добровільного вибуття шляхом подачі до Ради особистої письмової заяви на електронну поштову скриньку moc.liamg%40amroftalp.yidyirm та розторгнення «Договору оферти». Датою вибуття та датою розторгнення «Договору» вважається дата отримання особистої письмової заяви на вище зазначену електронну скриньку. ;- виключення з Організації за порушення Статуту, за діяльність, що завдала майнової чи немайнової шкоди Організації чи суперечить рішенням керівних органів Організації, невиконання покладених обов'язків і здійснення інших дій, які негативно позначаються на діяльності та іміджі Організації;- у разі не сплати внесків, згідно пункту 2.2. цього «Договору», та/або заборгованості протягом двох місяців.
4. Інші положення, умови.4.1. Термін дії договору – безстроковий.4.2. Додатки, що є невід’ємною частиною цього «Договору»:- додаток № 1 «Вступні, членські та цільові внески»;- додаток № 2 «Етичний Кодекс»;- додаток № 3 «Схема взаємодії»;- додаток № 4 «Привілеї»;

Голова ГО «МРІЙДІЙ»
Бревда М.В.

«Учасник»

ДОДАТОК № 1
«Вступні, членські та цільові внески»

1. Розмір членських внесків
1.1. Розмір членських внесків за повний/неповний місяць становить 1.000,00 Грн;
1.2. Сплата членських внесків «Учасником», який вступив до «Організації», здійснюється наперед за три місяці (3 місяці * 1.000,Грн = 3.000Грн);
1.3. Сплата членських внесків у подальшому, а також існуючими «Учасниками» здійснюється відповідно до пункту 1.1 цього додатку.

2. Банківськи реквізити для сплати членських внесків
Отримувач: ГО «МРІЙДІЙ»
Код ЄДРПОУ (отримувача): 42766794
Р\р: 26003053246726
IBAN UA963266100000026003053246726

Банківська установа: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ (банку): 14360570
МФО (банку): 326610

3. Додаткова інформація, реквізити ГО
Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МРІЙДІЙ»
Скорочене найменування – ГО «МРІЙДІЙ»
Юридична адреса (місцезнаходження): 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Фактична адреса: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Голова ГО «МРІЙДІЙ» – Бревда Максим Вячеславович
Тел. №: +38(067)5171713; +38(063)7800780

Цей додатку є невід’ємною частиною «Договору Оферти» членство у Громадській Організації «МРІЙДІЙ».

ДОДАТОК № 2
«Етичний кодекс ГО «МРІЙДІЙ»

Члени та Почесні члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЙДІЙ» (далі – Організація) погоджуються з тим, що діяльність Організації здійснюватиметься на основі наступних принципів, які закріплені в п. 1.1. Статуту Організації, ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI та інших погоджених принципах:

1. НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Організація є незалежною в своїй статутній діяльності, не підпорядковується юридичним особам резидентам та нерезидентам України, не є структурним підрозділом інших юридичних осіб. Організація має власні керівні органи, які призначаються та знімаються з посади відповідно до норм чинного законодавства, є змінними та незалежними в реалізації своїх статутних завдань та обов’язків.
2. НЕПРИБУТКОВОСТІ. Організація є неприбутковим громадським об’єднанням, створеним у відповідності до норм чинного податкового законодавства та діє без мети отримання прибутку від провадження господарської діяльності. Дохід, отриманий від господарської діяльності Організації, направляється виключно на фінансування реалізації проектів, згідно основних статутних напрямків діяльності Організації. Організація не створювалася з метою ухилення (мінімізації) від сплати податків.
3. ДОБРОВІЛЬНОСТІ. Членство та Почесне членство в Організації є добровільним. Ніхто не може насильно утримуватися серед Членів та Почесних членів Організації. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності Організації, визнають її Статут і зобов’язуються дотримуватися його положень. Членство в інших громадських об'єднаннях не є перешкодою для членства в Організації, якщо їх діяльність не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству.
4. САМОВРЯДНОСТІ. Управління справами Організації здійснюється через виборні органи управління. Офіційну думку чи позицію Організації представляє Рада Організації або спеціально уповноважені нею особи (визначене представництво).
5. РІВНОСТІ. Всі Члени та Почесні члени Організації є рівними один перед одним, оскільки наділені однаковими правами та обов'язками в межах Організації незалежно від статі, посади, національності, віросповідання, місця проживання чи інших ознак.
6. ВІДСУТНОСТІ МАЙНОВОГО ІНТЕРЕСУ. Всі Члени та Почесні члени Організації при вступі до Організації гарантують відсутність власного майнового інтересу, пов’язаного із провадженням господарської діяльності Організації. Діяльність Членів та Почесних членів Організації направлена на досягнення статутних завдань Організації та не пов’язана із отриманням особистої майнової чи немайнової вигоди.
7. ПРОЗОРОСТІ. Господарська діяльність Організації провадиться за умови повної прозорості та підзвітності Загальним зборам членів Організації та її керівним органам. Будь-яка фінансова та інша інформація, яка не віднесена до інформації з обмеженим та/або частково обмеженим доступом, міститься у вільному доступі і надається за вимогою Члена чи Почесного члена Організації.
8. ПУБЛІЧНОСТІ. Кожен Член та Почесний член Організації погоджується на публічність, що передбачає публікацію його/її імені, прізвища, роду діяльності чи професії, фотографії, та короткої мотиваційної заяви. Ці дані можуть публікуватись в мережі Інтернет, засобах масової інформації, друкованій продукції та ін. Член або Почесний член Організації не може заборонити публікацію інформації щодо своєї участі в Організації, за винятком випадків, коли Член чи Почесний член приймає рішення вийти зі складу членів Організації.
9. АПОЛІТИЧНОСТІ. Організація у своїй діяльності є аполітичною та не відносить себе до жодної політичної партії, блоку, формуванню тощо. Організація створена без мети здійснення політичної діяльності, в тому ж числі формування та реєстрації власної політичної партії. Учасники зобов'язуються не використовувати свою участь в Організації в політичних інтересах. Неприпустимою є політична агітація в межах Організації (під час зборів, тематичних заходів, навчальних заходів тощо), а також посилання на свою участь в Організації з метою політичної агітації чи пропаганди.
10. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ. У випадку порушення Членом або Почесним членом Організації наведених вище принципів, такий член може бути виключеним з числа членів Організації. Рішення про виключення члена Організації приймається рішенням Ради Організації, відповідно до п. 4.9. Статуту Організації

Цей додатку є невід’ємною частиною «Договору Оферти» членство у Громадській Організації «МРІЙДІЙ».

ДОДАТОК № 3«Схема взаємодії»

Illustration

Цей додатку є невід’ємною частиною «Договору Оферти» членство у Громадській Організації «МРІЙДІЙ».

ДОДАТОК №4
«Привілеї»

«Учасники» «Організації» отримують:
1. Право відвідувати закриті та відкриті заходи, організовані «Організацією»; *
2. Картку дисконтної програми «Організації», яка надає можливість отримувати знижки у більш, ніж 70 компаніях міста;
3. Право голосувати за фінансування проектів розвитку нашого міста, які реалізує «Організація»;
4. Право на участь у нетворкінг-сесіях і спільному відпочинку учасників «Організації»;
5. Право на участь у колективних виїздах в інші міста України та за кордон для відвідування бізнес-івентів та спільного дозвілля;
6. Доступ до контактної інформації щодо інших учасників «Організації» за згодою учасника;
7. Право розміщувати інформацію рекламного характеру в каналах «Організації» не частіше 1 разу на місяць;

*«Організація» залишає за собою право корегувати умови відвідування заходів в залежності від формату заходу.

Цей додатку є невід’ємною частиною «Договору Оферти» членство у Громадській Організації «МРІЙДІЙ».

Голова ГО «МРІЙДІЙ»
Бревда М.В.

«Учасник»